Terms & Conditions

Note: The Terms & Conditions are available in Dutch. We will provide an English version soon.
For any questions you may contact the Spa at info@riffortspa.com

 

Algemene Voorwaarden

 

1. Toepasselijkheid

1.1 Toepasselijkheid. Rif Fort Spa is onderdeel van Rif Fort Spa B.V. te Curacao. (kvk 130243). Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Rif Fort Spa, tot stand gekomen via de medewerkers van de spa, of de website http://www.riffortspa.com en http://www.spacuracao.com (hierna 'Website') of anderszins, zijn deze Algemene Voorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') van toepassing. Onder cliënt wordt verstaan: een persoon die diensten of producten van Rif Fort Spa afneemt.
1.2 Wijziging. Rif Fort Spa is bevoegd de Voorwaarden te wijzigen. De laatste versie van de Voorwaarden kan men vinden op de Website.
1.3 Aanvaarding. Het afnemen van een dienst of product houdt in dat cliënt (de toepasselijkheid van) de Voorwaarden aanvaardt.
1.4 Afwijking. Van de Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, de overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dit geval onverkort van kracht.


2. Afspraken wijzigen of afzeggen

2.1 Cliënt kan kosteloos tot 24 uur van te voren een afspraak wijzigen of afzeggen.
Als cliënt bij verhindering de afspraak niet tijdig afzegt, zal Rif Fort Spa 100% van de behandelkosten in rekening brengen.

2.2 Indien cliënt niet komt opdagen voor een afspraak, zal 100% van de behandelkosten in rekening worden gebracht.

2.3 Indien cliënt te laat komt opdagen voor een afspraak, zal de behandeling worden uitgevoerd gedurende de resterende gereserveerde tijd (voor zover dit nog mogelijk is), en worden 100% van de behandelkosten in rekening gebracht. Cliënt wordt geadviseerd om minimaal 10 minuten van te voren te arriveren voor de afspraak.
2.4 Communicatie tussen Rif Fort Spa en cliënt geschiedt persoonlijk, telefonisch of elektronisch, behoudens voorzover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door Rif Fort Spa opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de cliënt. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de cliënt, komt dit voor risico van laatstgenoemde.3. Prijzen

3.1 Prijzen. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in US dollars, en zijn inclusief 6% tax, en exclusief 15% service charge, tenzij anders vermeld of anders schriftelijk overeengekomen. Tax en service charge worden automatisch toegevoegd aan het factuurbedrag. Rif Fort Spa behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van de aangeboden producten en diensten te wijzigen. Voor de gevolgen van typefouten aanvaardt Rif Fort Spa geen aansprakelijkheid.
3.2 Aanbiedingen. De aanbiedingen van Rif Fort Spa, via reclame materiaal of op de Website zijn 'vrijblijvend' in de zin van artikel 219 Boek 6 BW, dit betekent voor u dat Rif Fort Spa haar aanbod te alle tijden mag herroepen. Indien sprake is van een beperkte geldigheidsduur van een specifiek aanbod, geldt dat na overschrijding van de sluitingsdatum van die aanbieding of actieperiode u geen gebruik meer kunt maken van die aanbieding of actie. Acties en kortingen zijn niet onderling te combineren.

3.3 Gift cards zijn nooit inwisselbaar voor contanten, en kunnen niet in gedeeltes besteed worden. Indien cliënt na inwisselen van de gift card nog een resterend bedrag op de card overheeft, komt dit te vervallen.

 


4. Levering en betaling

4.1 Levering. De producten en/of diensten worden geacht te zijn geleverd indien deze door of namens ons zijn aangeboden en/of in ontvangst genomen.

4.2 Eigendomsvoorbehoud. Geleverde producten worden niet eerder eigendom van cliënt, dan nadat cliënt alles wat op grond van deze of enig andere overeenkomst aan Rif Fort Spa is verschuldigd, heeft voldaan.
4.3 Betaalwijze. Betaling dient te geschieden op één (van de) wijze(n) aangegeven tijdens het afrekenen, waaronder debet card, credit card, cash, een gift card of bijschrijving op de rekening van hotelkamer (voor hotelgasten). Aan afname van producten of diensten kan Rif Fort Spa nadere (betalings-/bestel)voorwaarden stellen.
5. Retourneren producten

5.1 Reclame (retourneren van product(en) die niet aan de overeenkomst beantwoorden).
Cliënt dient bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval blijkt te zijn, dient cliënt Rif Fort Spa daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, persoonlijk, telefonisch of per e-mail te informeren onder opgave van de reden. Voorbeelden van geldige reclame redenen zijn: er is een verkeerd product geleverd, er ontbreekt een product, of een product(verpakking) is beschadigd of van slechte kwaliteit door bederf. Voorbeelden van ongeldige reclame redenen zijn: de huid van cliënt reageert allergisch op het product, cliënt vindt de geur van het product niet prettig, cliënt vindt de textuur van het product niet prettig, in deze gevallen kan Rif Fort Spa geen geopende producten terugnemen en/of geld teruggeven. Indien na het retourneren van de product(en) inderdaad blijkt dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, mag Rif Fort Spa naar eigen keuze de desbetreffende producten vervangen door nieuwe producten of aan cliënt de factuurwaarde daarvan restitueren.

5.2 Herroepingsrecht. Indien cliënt een (ongeopend) product, om welke reden dan ook, toch niet wenst af te nemen, heeft cliënt het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering, aan Rif Fort Spa te retourneren. Retouren worden slechts geaccepteerd na voorafgaand overleg, en dan alleen indien de verpakking van het product ongeopend is (d.w.z. de verzegeling op de verpakking is niet verbroken), en het product plus verpakking onbeschadigd en compleet is.

5.3 Bij retourneren van producten, om welke reden dan ook, dient cliënt altijd de originele kassabon te tonen. Zonder geldig aankoopbewijs kan Rif Fort Spa geen producten terugnemen.


7. Privacy

Rif Fort Spa behandelt privacy van cliënt zorgvuldig, en verkoopt gegevens niet aan derden. De persoonlijke gegevens die cliënt verschaft, beschouwt Rif Fort Spa als vertrouwelijk. Deze gegevens worden slechts verzameld voor de uitvoering van services  en om cliënt te kunnen attenderen op aanbiedingen en ander nieuws van Rif Fort Spa. Indien cliënt dat laatste niet op prijs stelt, kan dat gecommuniceerd worden door middel van telefoon, mail of via de receptioniste. 

 


8. Aansprakelijkheid en overmacht

8.1 Rif Fort Spa is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de cliënt of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de afname van een dienst, of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Rif Fort Spa ten opzichte van de cliënt, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product of dienst.

8.2 Cliënt dient Rif Fort Spa op de hoogte te stellen van eventuele gezondheidsproblemen, allergieen, blessures/verwondingen, en/of zwangerschap, voorafgaand aan het reserveren en uitvoeren van de behandeling. Rif Fort Spa kan dan in overleg met cliënt bepalen welke behandelingen geschikt zijn. Indien cliënt deze informatie verzuimt mee te delen aan Rif Fort Spa, en er zou een verslechtering ontstaan van de gezondheid van cliënt direct na behandeling, dan aanvaard Rif Fort Spa hiervoor geen aansprakelijkheid.

8.3 De medewerkers van Rif Fort Spa zullen cliënt naar beste vermogen service verlenen. Indien, ondanks de inzet, vakkundigheid en scholing van de medewerkers, cliënt onverhoopt toch niet tevreden mocht zijn met de verleende dienst, dan zullen Rif Fort Spa en cliënt hier in eerste instantie samen naar redelijkheid een oplossing voor vinden. Mochten Rif Fort Spa en cliënt uiteindelijk niet in staat zijn het geschil op te lossen, dan zal deze verder behandeld worden zoals genoemd in artikel 10. (toepasselijk recht).

8.4 Rif Fort Spa stelt zich nimmer aansprakelijk voor verlies en/of schade aan persoonlijke eigendommen van cliënt tijdens het verblijf in de spa. Rif Fort Spa adviseert cliënt om geen waardevolle items en/of contanten mee te nemen naar de spa.
8.5 Rif Fort Spa is nimmer aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.
8.6 Overmacht. Onder overmacht verstaat Rif Fort Spa iedere tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst welke niet aan Rif Fort Spa kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan nalatigheid van Rif Fort Spa of anderszins voor rekening komt van Rif Fort Spa.
8.7 Opschorting van de nakoming. Indien Rif Fort Spa door overmacht niet in staat is service voor cliënt uit te voeren, kan Rif Fort Spa zonder dat er enige schadevergoeding is verschuldigd, naar eigen keuze de uitvoering van de service opschorten of de afspraak zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden door cliënt persoonlijk, telefonisch of via mail te informeren.

8.8 Weigeren cliënt. Rif Fort Spa kan cliënten weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering van een dienst of product verbinden. Indien een cliënt wordt geweigerd, informeert Rif Fort Spa cliënt hierover persoonlijk of telefonisch. Het is cliënt niet toegestaan om binnen Rif Fort Spa te roken, mobiele telefoons of pagers te gebruiken, of op enige andere wijze overlast voor andere cliënten en/of medewerkers te veroorzaken. Medewerkers van Rif Fort Spa kunnen bij eventuele overtredingen cliënt hierop aanspreken, en in het uiterste geval cliënt (laten) verwijderen uit de spa. In dat geval heeft cliënt geen recht meer op uitvoering van geboekte services of restitutie van eventueel reeds betaalde diensten van Rif Fort Spa.
Er geldt een minimale leeftijdseis voor cliënt. Indien cliënt jonger is dan 16 jaar, kan Rif Fort Spa deze cliënt weigeren. Bij twijfel over de leeftijd van cliënt, kan Rif Fort Spa om een legitimatiebewijs vragen.


9. Overig

9.1 Strijdigheid met wet. Indien één of meer van de bepalingen van de Voorwaarden of een overeenkomst met Rif Fort Spa in strijd mochten zijn met een toepasselijke, wettelijke bepaling, dan zal die bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Rif Fort Spa in redelijkheid vast te stellen bepaling, die wel voldoet aan de wettelijke eisen.
9.2 Prioriteit. Indien er op enig moment strijd zou zijn tussen de Voorwaarden en enige andere mededeling van Rif Fort Spa (zoals het overige deel van de Website, of via communicatie tussen client en medewerkers van de spa), dan prevaleert de tekst van de Voorwaarden.
9.3 Derden. Rif Fort Spa mag bij de uitvoering van services gebruik maken van derden. Alle rechten en verplichtingen, zoals die op basis van de Voorwaarden of nadere overeenkomsten jegens Rif Fort Spa gelden, gelden evenzeer indien bedongen door tussenpersonen en andere derden die Rif Fort Spa heeft ingeschakeld.
9.4 Rif Fort Spa stelt de algemene voorwaarden te allen tijden beschikbaar aan cliënt, via de Website of schriftelijk (op aanvraag bij de receptie) voorafgaand aan het afnemen van diensten of producten. 
9.5 Rif Fort Spa streeft ernaar de informatie op de Website en in haar reclame materiaal zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de Website of reclame materiaal opgenomen afbeeldingen.
9.6 De cliënt verklaart kennis te hebben genomen van het privacybeleid van Rif Fort Spa en verklaart in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn persoonsgegevens.


10. Toepasselijk recht
10.1 Toepasselijk recht. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop de Voorwaarden van toepassing zijn, en op deze Voorwaarden zelf, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Bevoegde rechter. Alle geschillen tussen cliënt en Rif Fort Spa zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 


Laatste wijziging op 25 september 2013

 

 

Newsletter